Dobeles pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs

Pirmdiena, 2019. gada 17. jūnijs

Sākumlapa - Raksti

Raksti

Atpakaļ
/images/news/large/13.jpg

01.02.2011

ES Mūžizglītības programmas projekts Dobelē un Radzionkow

Sadarbības partneri tika meklēti vienlaikus rakstot projektu. Dobeles novada Izglītības pārvaldes vadītājs Guntis Safranovičs ieteica uzrunāt Radzionkow Tēva Ludviga Vrodarčika (Ludwik Wrodarczyk) pamatskolu, ar kuru jau iepriekš bija izveidojusies sadarbība. Kā partneri pieteicās Radzionkow pilsētas dome, Tēva Ludviga Vrodarčika (Ludwik Wrodarczyk) ģimnāzija, Radzioknow 2.sākumskola un Kultūras centra „Karolinka”.

Plānotie ieguvumi no projekta ir pieredzes un labas prakses apmaiņa saistībā ar inovatīvu mācību procesu organizēšanu, izmantojot IKT; personāla apmaiņa; kopīgas IKT apmācību sesijas.  

Jau mācību gada sākumā tika izveidota projekta darba grupa, kurā ir trīs dalībnieki no katras sadarbības organizacijas. Projekta darba grupa tiekas ne retāk kā reizi divos mēnešos, lai apgūtu IKT prasmes un pārunātu paveikto un apspriestu turpmāko darbību.

Projekta darbības sākumā notika visu Dobeles novada izglītības iestāžu pedagogu anketēšana, lai izzinātu pedagogu prasmes IKT lietošanā. Anketēšanu veica arī Polijas puses partneri.

Abu valstu projekta dalībnieku pirmā tikšanās reize notika Latvijā, pagājušā gada nogalē. Tās laikā Polijas partneri iepazina Latvijas puses organizācijas, to tradīcijas. Skolās vēroja, kā mācību stundās tiek pielietotas interaktīvās tāfeles. Uzzinājām, ka Polijas puses sadarbības skolās interaktīvo tāfeļu nav. Apmācības sesijā mācījāmies paši un mācījām Polijas puses dalībniekiem, kā MS PowerPoint programmā veidot interesantas prezentācijas, mācību materiālus

Projekta mērķi ir pilnveidot pedagogu zināšanas infomāciju komunikāciju tehnoliģiju jomā, veidot prezentācijas, mācību materiālus un tos pielietot mācību stundās, iepazīstot Latvijas un Polijas kultūru, vēsturi, tradīcijas. Pirmie mācību materiāli jau ir gatavi un tikšanās laikā notika apmaiņa ar DVD diskiem. Diskos ir apkopoti mācību gada pirmā pusgada darbības rezultāti – PowerPoint programmā veidoti mācību materiāli, pielietojot daudzveidīgas interaktīvās darbības, hipersaites, skaņu efektus un citas iespējas. Katra organizacija savā lietošanā ieguva astoņas interesantas un saturiski atšķirīgas prezentācijas, kuras ir pielietojamas mācību stundās, padarot tās interesantākas un mūsdienīgākas. Piedalījāmies mācībās par filmu veidošanu programmās

Šobrīd visas sadarbības organizācijas strādā pie filmu veidošanas. Programmā PhotoStory tiek veidotas filmas par projektu nedēļu skolā. Tēma „Es un mani klasesbiedri”. Programmā MovieMaker top filmas par skolas dzīves tradīcijām un svētku svinēšanu. Mācību materiāli būs gatavi līdz mācību gada beigām. Ar mūsu projekta darbību, aktivitāšu plānu un rezultātiem var iepazīties projekta blogā www.ictforteach.blogspot.com

Projekta ietvaros, ar VIAA ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas finansiālo atbalstu IKT kursus apmeklē Dobeles novada visparizglītojošo skolu direktotu vietnieki un pirmsskolas izglītības iestāžu vadības komandas. Kursi beigsies jau šajā mēnesī un katram dalībniekam  jāiesniedz mājas darbs - pašu veidoti materiāli programmās PowerPoint, PhotoStory un MovieMaker. Kursu beigšanas apliecības saņems 32 pedagogi.

Kursus vada pasniedzeja Inese Deidere, nodarbībām veidojot atbilstošus izdales materiālus.

Visi jaunizveidotie mācību materiāli tiek apkopoti un tiks nodoti lietošanai visām Dobeles, Tērvetes un Auces novada skolām.

Pateicos par ieguldīto darbu un atsaucību projekta iesaistīto organizāciju pedagogiem un direktoriem.

 

Informāciju sagatavoja: Māra Silova

Projekta darba koordinatore,

Dobeles novada Izglītības pārvaldes metodiķe